A PeroxaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

Segundo Elogio Rivas Quintas peroxa deriva do latín PETRA "roca, pedra", concretamente de PETROSA. Esta forma nuns casos orixinou a forma Pedroso, Pedrosa e noutros Peroxa. A alteración do sufixo -osa a -oxa non é rara nestas zonas, ademais o cambio de pedr- a per- tamén se produciu no apelido Pérez, patronímico de Pedro.