A PelouraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

O substantivo pelouro no dicionario da Real Academia Galega aparece definido como unha "pedra pequena que a erosión tornou lisa e arredondada" ou como "pedra de tamaño considerable". Nicandro Ares indica que no dicionario Xerais da Lingua se di que esta palabra ten a súa orixe en pela = bola < *PILELA no latín PILA= bola.