Costa da ForcaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

A Costa da Forca é un nome formado polo substantivo costa (ver Costa, A) e o substantivo forca. Forca vén do latín FURCA "galleta, forcada", "pau bifurcado na cima", o topónimo é un descritor da paisaxe orográfica, que nalgún punto ofrece talvez o aspecto dese obxecto. A voz forca tamén se recolle no dicionario da Real Academia Galega co significado de "val estreito ou paso estreito entre montañas". É unha palabra usual na toponimia, así como a voz emparentada forcada, moitas veces para indicar a bifurcación dun camiño.