LuqueiroMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Eira Pedriña
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Este topónimo sitúase nunha zona de humidais como se desprende dos topónimos que o rodean: O Cano, Poza de Resperón, A Lagoa... Por tanto, procedería da palabra aloque co significado de "pantano", tal e como recolle Juan Sobreira (1792-97) ou no de Leandro Carré (1979). O Luqueiro, por conseguinte, viría designar un terreo coa auga ou unha sorte de lamazal.